Om SUF Veteran

SUF Veteran er etableret som landets første forsorgshjem for veteraner. SUF Veteran er godkendt af Socialtilsyn Syd. SUF Veteran ligger ved Nr. Broby på Fyn.

Målet er at skabe de bedst mulige rammer for de af landets krigsveteraner, som har brug for målrettet, professionel hjælp og støtte til igen at få styr på tilværelsen.

SUF Veteran hører under Den Sociale Udviklingsfond (SUF), som i 25 år har drevet botilbud, mentorordninger og socialøkonomiske virksomheder målrettet mennesker, som har brug for forskellige former for støtte til at håndtere deres liv.

Alle medarbejdere i SUF Veteran har relevant uddannelsesbaggrund, ligesom vi løbende tager efter- og videreuddannelse og får den nyeste viden om veteranområdet og de psykiske og sociale problemfelter.

Læs mere om på www.suf.dk

Find os også på Tilbudsportalen

“Jeg kom aldrig rigtigt hjem.”

Sådan beskriver veteranen Allan sin PTSD. Han bor i dag på SUF Veteran, der tilbyder en base, hvor veteraner får plads og støtte til at få styr på hverdagen. Mød også Marc der, efter sit sidste stop i Søværnet, valgte at flytte ud i skoven i to år.

Afsnittet er tilrettelagt af Karolina Thorsen og Sidsel K. Nørgaard. Redigering, klip og speaks af Sidsel K. Nørgaard. Musik: Les Ha.

Podcast, kan også findes på iTunes under ‘Hjertelyd’ – udgivet af © Selveje Danmark 2018 

§85
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§107
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

§110
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.